Tietosuojaseloste

Tuoma Group Oy:n tietosuojaseloste


EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Tuoma Group Oy
  Y-tunnus: 2798798–4
  Osoite: Ahertajankuja 19, 04440 Järvenpää
  Puhelin: 040 7716307
  Sähköposti: henna@tuomagroup.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Nimi: Henna Angeria
  Osoite: Ahertajankuja 19, 04440 Järvenpää
 3. Rekisterien nimet (Tuoma Group Oy:n)
  – Työntekijärekisteri
  – Asiakasrekisteri
  – Kulunvalvontarekisteri
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
  velvollisuuksien täyttämiseksi.
  Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään
  työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu
  työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).
  Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän
  suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja
  suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja
  asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
  Kulunvalvontarekisteri: Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy, kun kyse on rakentamisesta
  yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen rakennustyömaa ovat
  rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamia
  käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
  työntekijöistä.
  Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan
  tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa
  päätoteuttajalle tietoja.
  Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla
  A83/200/2017 (erit. kappale 3).
 5. Rekisterien tietosisältö
  Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  työntekijöiden perustiedot, kuten
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Työntekijärekisteri:
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
  Asiakasrekisteri:
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita
  rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja
  –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
  henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Kulunvalvontarekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen
tai muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
  vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Tuoma Group oy myy tai
  muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät
  tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin
  tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
  henkilörekistereissään.
 2. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn
  teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-
  asetuksen vaatimuksia.
 3. Rekisterin suojaus
  A Manuaalinen aineisto
  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
  muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita
  hän tarvitsee työtehtävissään. 
  Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
  tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
  B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
  tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
  työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
  käyttöoikeudella.
 4. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
  rekisteriin on talletettu.
  Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
  käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot
  poistetaan.
  Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Tuoma Group Oy:n rekisteriasioita
  hoitavaan henkilöön.
 5. Tietojen Säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
  täytäntöönpanemiseksi.
 6. Tietosuojailmoituksen muuttaminen


  Tuoma Group Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
  sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

  Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2022